Denzitometria
PREAMED

Densitometry

Densitometry is an imaging method to measure bone density and to verify the diagnosis of osteoporosis, to monitor osteoporosis treatment and to determine fracture risk. Thanks to special scanning techniques, it can visualise bone structure and analyse bone mineral density.

What is osteoporosis?

Osteoporosis is a disease manifested by loss of bone mass and disorders of bone microarchitecture, resulting in weakened bone strength and subsequent increased bone fragility. However, the increased loss of bone tissue is not outwardly apparent and the disease is not painful in its early stages. Often osteoporosis is only detected at its first manifestation – a fracture. That is why early diagnosis of this disease is very important.

Who is densitometry for?

In the general population, osteoporosis mainly affects the elderly and women in transition. However, this examination is primarily intended for patients over 21 years of age. It is not suitable for pregnant women. The examination is recommended for patients who:

observes a loss of height – possible fractures in the spine,
has been taking certain medications for a long time that interfere with the process of bone renewal (e.g. steroid drugs),
has undergone an organ or bone marrow transplant,
suffering from hormonal instability
in women, it occurs naturally after menopause, but female oestrogen levels may also fall during some types of cancer treatment,
in men, testosterone levels are lowered by some prostate cancer treatments,
has type 1 diabetes, liver disease, kidney disease, or a family history of osteoporosis.

How does the examination work?

The densitometric examination is painless, lasting only a few minutes, during which the patient lies comfortably and motionless on the bed on the back or on the side. No special preparation of the patient before the examination is necessary. However, the patient should not take calcium in any form of dietary supplement 24 hours before the examination.

Photogallery

Densitometry is an imaging method to measure bone density and to verify the diagnosis of osteoporosis

Pricelist and documents for download

Basic densitometric examination - 30 EUR

Contact

Preamed s.r.o.
Hollého 14
080 01 Prešov

Contacts

E-mail: preamed@preamed.sk
Tel.: 0918 188 804

Operating hours

Monday - Friday: 07:00 - 14:30
No appointment is necessary for the examination, patients are seen on a first come, first served basis.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Preamed s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) v priestoroch FNsP vykonáva denzitometrické vyšetrenia.

Pre zabezpečenie komunikácie so svojimi klientmi  a hlavne objednávania klientov na vyšetrenia využíva svoje webové sídlo. Prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľ poskytuje základné informácie o svojej činnosti.

Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia cookie.

Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

1.Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto webovom sídle?

Preamed s.r.o.
Novozámocká cesta 3862/2
Komárno 945 01
46 919 791

Pracovisko Areál FNsP, Hollého 14, 081 81, Prešov
2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Ing. Jozef Kmeť
dpo@prodiagnostic.sk
+421908148822

 

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte
aktivít prevádzkovateľa v rámci objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie.

 

4.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:
a) Žiadanka na CT vyšetrenie
– Pacient: rodné číslo, meno, priezvisko, adresa bydliska, zdravotná poisťovňa, telefón pacienta, email pacienta, výška, váha, členský štát poistenca.

Využitie služby cookie:
Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme
boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili
svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií. Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok.
Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša
webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie.
Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube.
Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

 

5.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

a) zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
d) zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

6.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Žiadanky na vyšetrenie sa archivujú 10 rokov.

 

7.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa.

 

8.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

9.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované
individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

10.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako
  aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z
  dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  – už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  – ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
  – obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z
  prípadov uvedený v čl.18 nariadenia.ň

11.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

12.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním SSL certifikátu.

 

13.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom
k špecifickým a zákonne určeným účelom.
a) zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
b) iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe,
c) Národné centrum zdravotníckych informácií,
d) osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

 

14.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu
Kontaktná adresa dozorného orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

15.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.
Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.Preamed